Po?etna

Od 1993. godine – momenta osnivanja grupe kompanija ICK GROUP najosnovniji principi njenog rada su: individualni pristup, prilagodljivost, sigurnost i pa?ljiv odnos prema zahtevima klijenata.

Dugogodišnje iskustvo razli?itih vrsta poslova u takvim granama kao što su sto?na hrana, še?erna industrija, industrije piva, ulja, prerada drva, alternativna energetika i druge omogu?ava nama rešavanje komplikovanih problema i zadataka i daje mogu?nost ponude najoptimalnijih i proverenih rešenja klijentima.

Zahvaljuju?i tome danas je ICK GROUP jedna od lidera na tr?ištu SND po pitanjima realizacije kompleksnih projekata “pod klju?” koje se ti?u granuliranja proizvoda u razli?itim granama industrije (sto?na hrana, biopelet, ?ubriva i t.d.); rekonstrukcije fabrika i prelaza toplana (kotlarnica) na koriš?enje alternativnih izvora energije kao što je pelet i usitnjena biomasa.

 

In?injerski biro vrši pretprojektna istra?ivanja i neophodne projektne poslove; odabir i komplektovanje opreme sa njenom daljom isporukom, monta?u i puštanje u rad; kvalitetno servisiranje; obuku osoblja.

 

Metaloprera?iva?ka mašinska fabrika proizvodi osnovnu tehnološku opremu sopstvene trgovinske marke GRANTECH koja je klju?na u proizvodnim linijama koje GK ICK GROUP predla?e tr?ištu. U preduze?u se stalno tra?e nova tehni?ka rešenja i uvode se novine, usavršava se postoje?a oprema i proizvodi se nova. Proizvodnja se ostvaruje pomo?u savremene opreme uz koriš?enje savremenog alata i najnovijih tehnologija.

 

Oprema TM GRANTECH

 

Eksperimentalno odeljenje slu?i za razradu tehnologije granuliranja za svaku konkretnu sirovinu klijenata, dok ogledna sertifikovana analiti?ka laboratorija pru?a usluge bioenergetskoj i prehrambenoj industriji.

Naša baza klijenata broji više od 1000 klijenata iz 17 dr?ava sveta, više od 60 % proizvoda se izvozi, zahvaljuju?i me?unarodnoj mre?i predstavništava tehni?ka podrška GK ICK GROUP uvek je sigurna, efikasna i blagovremena.

image_print